Trường hợp này tòa không chơi tòa không hiểu được đâu. Kính thưa hội đồng … mà thôi… Nét thế này tòa phải chơi thì mới hiểu được.

Visited 5.656 times, 110 visit(s) today